برمجة أساسيات صفحة Google

Google Page

تصميم وبرمجة أساسيات صفحة Google بـ HTML & CSS

مثال:

جوجل
 

العربية :Google offered in

كود HTML :

<!doctype html>
<html dir="rtl" itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" lang="ar-PS">
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<meta content="origin" name="referrer">
		<meta name="description" content="This is the description">
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
		<link rel="stylesheet" href="style.css" />
		<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" 
	  integrity="sha384-wvfXpqpZZVQGK6TAh5PVlGOfQNHSoD2xbE+QkPxCAFlNEevoEH3Sl0sibVcOQVnN" crossorigin="anonymous">
	  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato|Open+Sans" rel="stylesheet">
		<title>Google</title>
	</head>
	<body jsmodel=" TvHxbe" class="hp vasq" id="gsr">
		<div class="menu">
			<ul>
				<li class="btn-text"><b>sign in</b></li>
				<li class="fa fa-th"></li>
				<li>Images</li>
				<li>Gmail</li>
			</ul>
		</div>
		<div class="logo">
			<img src="https://www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png" alt="Google image">
		</div>
		<div class="inp">
			<input class="inps" style="padding: 10px" type="text" name="google" size="82">
		</div>
		<div class="btn">
			<input value="I'm Feeling Lucky" aria-label="I'm Feeling Lucky" name="btnI" role="button" type="submit">
			&nbsp;
			<input value="Google Search" aria-label="Google Search" name="btnK" role="button" type="submit"> 
		</div>
		<p><a href="#">العربية</a> :Google offered in</p>
		<div class="footer"><p style="text-align: left; margin-left: 20px; margin-bottom:4px; margin-top: 10px; padding: 4px; font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;
	font-size: 14px">Palestine</p><hr>
			<div class="central_footer">
				<a href="https://ads.google.com/intl/en_ps/home/?subid=ww-ww-et-g-awa-a-g_hpafoot1_1!o2">Advertising</a>
				&nbsp; &nbsp; &nbsp;
				<a href="https://www.google.com/services/?subid=ww-ww-et-g-awa-a-g_hpbfoot1_1!o2&utm_source=google.com&utm_medium=referral&utm_campaign=google_hpbfooter&fg=1#?modal_active=none">Business</a>
				&nbsp; &nbsp; &nbsp;
				<a href="https://about.google/?utm_source=google-PS&utm_medium=referral&utm_campaign=hp-footer&fg=1">About</a>
				&nbsp; &nbsp; &nbsp;
				<a href="https://www.google.com/search/howsearchworks/?fg=1">How Search works</a>
			</div>
			<div class="footer_l">
				<a href="https://policies.google.com/privacy?fg=1">Privacy</a>
				&nbsp; &nbsp; &nbsp;
				<a href="https://policies.google.com/terms?fg=1">Terms</a>
				&nbsp; &nbsp; &nbsp;
				<a href="https://www.google.com/preferences?hl=en">Settings</a>
			</div>
		</div>
	</body>
</html>

كود CSS :

body {
	border: 0px;
	margin: 0px;
}

.menu {
	background: #fff;
	width: 100%;
	height: 30px;
	color: #bbbbbb;
	font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;
	font-size:14px;
}

ul {
	list-style-type: none;
	flex:auto;
	padding-bottom:8px;
	flex-direction:column;
	color:#80868b;
	font-family:arial,sans-serif;
	font-size:14px;
	letter-spacing:0.75px;
	margin-right:5px;
	padding:8px 0 8px 0;
	line-height:16px;
}

li {
	float: right;
	margin: 5px 15px 5px 0px;
	padding: 0px 10px 0px 0px;
	font-size: 14px;
}

.fa {
 background: #fff;
 color: #bbbbbb;
}

.btn-text {
  color: #fff;
  background-color: #1669F2;
  letter-spacing: 0.4px;
  width: 60px;
  height: 20px;
  border: none;
  border-radius: 2px;
  box-shadow: 0 3px 4px 0 rgba(0,0,0,.25);
  display: inline-flex;
  justify-content: center;
  z-index: 0;
  padding: 0 8px;
  white-space: pre-wrap;
  vertical-align: 40px;
 }

.logo {
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	position: relative;
	width: 260px;
	margin-top: 120px;
}

.inp {
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	position: relative;
	width: 550px;
	padding: 20px;
	border: none;
	border-radius: 4px;
}

.btn {
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	margin-top: 4px;
	position: relative;
	width: 240px;
	padding: 10px;
	text-align: center;
	vertical-align: middle;
	cursor: pointer;
	border: none;
	border-radius: 4px;
}

.inps:hover {
	border: solid 1px #bbbbbb;
	box-shadow: 1px 1px 1px #bbbbbb;
}

p {
	text-align: center;
	font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;
	font-size: 12px;
}

.footer {
	text-align: left;
	margin-top: 14%;
	background-color: #f3f4f5;
	background-blend-mode: multiply; 
	background-size: cover; 
	padding: 4px;
	padding-bottom: 40px;
	font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;
	font-size: 14px;
	color: #666666;
}

.central_footer {
	float:left; 
	text-align: left;
	margin-right: 20px;
	margin-left: 20px;
	margin-bottom:4px;
	padding: 4px;
}
.footer a {
	text-decoration: none;
	color: #666666;
}

.footer a:hover {
	text-decoration: underline;
}

.footer_l {
	float:right;
	text-align: right;
	margin-right: 20px;
	margin-left: 20px;
	margin-bottom:4px;
	padding: 4px;
}
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:500);

لمشاهدة الكود والتحميل والمشاركة على :

| | |


حسين عودة

Logo

اترك رد